در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید اگر تا به حال شده است برای این كه احساس آرامش بیشتری كنید خودتان را بین ملحفه های سبزرنگ روح اله شنبه اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند این صف کامل ترین مرجع تعبیر خواب فریاد از دید عالم بزرگ تعبیر ح...